การประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-Base-OTOP

วันที่ 15 ส.ค. 2588 นาข้าวแซมดินเป็นตัวแทนจ.นครศรีธรรมราช ไปประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ชาข้าวงอกแซมดิน"

และคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาครอง


เป็นความภาคภูมิใจที่นาของเราทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด


ขอบพระคุณส่วนงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนนาข้าวแซมดินคะ